تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا - مطالب دی 1392

بهداشت پوست و مو

بهداشت موی

تصویر فوق مربوط فصل بهداشت پوست و مو نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

درمان ترک لب

درمان ترک پا

ترک دست

زخم بالای دنبالچه

درمان بدبوئی پوست بدن

درمان بدبو شدن پوست بدن به طور عام

بوی زیر بغل

بوی بد مدفوع و باد شكم

بدبویی ادرار

درمان شپش و رشک

درمان لاغری بدن

زیان چاقی زیاد

لاغر شدن

لاغر كردن تک اندام

چاق كردن تک اندام

درمان عقربک ناخن

درمان گوش موش ناخن

تشنج، كج شدن و برکنده شدن ناخنها

چگونه ناخن خوب را جایگزین ناخن بدشكل كنیم ؟

مراعات لازم برای باز روییدن ناخن

درمان  لكه سفید بر ناخن

درمان زردی ناخن

درمان كوبیدگی ناخن

خون مردگی زیرناخن

مو چیست و چگونه پدید میآید؟

از میان رفتن مو

نگهداری و  حفاظت موی  سر

 نگهداری موی ابرو

دراز شدن و رشد مو

رویاننده مو

داءالحیه و داءالثعلب

درمان بیماری داءالثعلب

داروی ستردن مو یا واجبی

مو نروییدن

تغییرات در مو

موی جوان و پیر

دیر سفید شدن مو

داروی های طبیعی رنگ مو

استعمال حنا و وسمه

كدام وسمه ها خوب هستند؟

رنگ خرمایی و غیره مو

سفید كردن مو

دفع گزند رنگ مو

شوره سر

درمان شوره سر

 بدشکل شدن پوست

زیبایی پوست بدن

زدودن اثر زشت و سیاه بر پوست

درمان  اثر قرحه وآبله روی پوست

درمان خون مرده، کک مك روی پوست

در باره خال کوبی و درمان آن

درمان  سرخی غیرطبییعی پوست

بهک و برص پوست

آیاپیسگی سیاه و سفید هر دواز یك گوهرند؟

نشانی های  بهک

درمان بهک سیاه

درمان بهک سفید

رنگ آمیزی جای پیسگی

درمان پیسگی سیاه

جوشهای پوست

جوش سعفه

درمان سعفه

درمان جوش های شیری

گری از چه به وجود می آید؟

درمان گری پوست

درمان خارش خشک

درمان جوش حصف(عرق جوش)

درمان جوش  بنات اللیل

درمان زگیل پوست

درمان شاخ مانندهای پوست

درمان موضع ترک پوست

درمان ترک پوست به طور عام

 


 سموم

تصویر فوق مربوط فصل سموم نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

مار مورذوطیس و مواعروس

مار سیسیر

مارهای بسیار بزرگ

اغازینمون و سیر

اژدهای آبزی

سموریا و طروغورون

درمان  گاز گرفتگی انسان و چارپا

گاز گرفتن انسان

گاز گرفتن سگ اهلی و گرگ و امثال آن ها

سگ هار ، گرگ هار، راسوی هار

در هاری تغییر مزاج از چیست ؟

سگ هار گزیده

چه سگی گاز گرفته است ؟

درمان زخم ناشی از گاز گرفتن سگ هار

داروهای تناولی در درمان سگ هارگزیده

داروهای تركیبی در درمان سگ هارگزیده

داروهای گذاشتی و مالیدنی و غیره

طرزآب خوراندن به بیمار

زخم ناشی از حیوانات درنده

تمساح

میمون

گربه

راسو

موغالی

درمان نیش كژدم

مهره های دم كژدم

پیامدهای نیش كژدم

درمان نیش كژدم

درمان جای نیش كژدم جراره

 درمان سم نیش رتیل زده

 نیش رتیل و اثراتش به طور عام

درمان نیش رتیل

درمان نیش انواع حشرات موذی

تارتنک

چهار آرواره ها

موغرنینا

 شپش نسر

شپشه (طبوع یا مهره گل)

 زنبورها

 زنبور عسل

مورچه بالدارو شبیه آن

 ماترنگ و چلپاسه

هزارپا

سمندر

سقولوقندر بیابانی و دریایی

كژدم دریایی

تارتنک دریایی

قورباغه سرخ دریایی

حشرات سام آبزی به طور عموم

  عوارض مسمومیت قرون السنبل

عوارض مسمومیت  قونیون

عوارض مسمومیت  فَربِیون (شیرگیاه شیرسگ)

عوارض مسمومیت شیرگیاهان

عوارض مسمومیت سقمونیا (محموده)

عوارض مسمومیت مازریون و خامالیون (هفت بند)

عوارض مسمومیت خرزهره

عوارض مسمومیت بلادر (حب الفهم  انقرایا)

عوارض مسمومیت كبیكه

وارض مسمومیت مویزَک

عوارض مسمومیت فَیجن بیابانی (السداب البرّی)

عوارض مسمومیت جبلاهنگ (تخم خارزرد)

عوارض مسمومیت دندچینی (كرچك ختایی)

عوارض مسمومیت پلخم ،  خَربق سفید

عوارض مسمومیت پلخم (الكندس)

عوارض مسمومیت بو ج( آذربویه و خَربق سفید)

عوارض مسمومیت خَربق سیاه

عوارض مسمومیت گرمدانه

عوارض مسمومیت جوجادو

عوارض مسمومیت كنجاده كرچك و كنجد

عوارض مسمومیت جندبیدستَر

عوارض مسمومیت پیاز دشتی

عوارض مسمومیت تاج الملوك و درونَه

عوارض مسمومیت آزاددرخت

عوارض مسمومیت شلتوک

عوارض مسمومیت بزر گَزنه

عوارض مسمومیت تُربد

عوارض مسمومیت سوردبیون یا تو درنیوز

عوارض مسمومیت طوبیون یا طونیون

 مار تف انداز

عوارض مسمومیت شراب خالص را ناشتا خوردن

  عوارض مسمومیت عسل بد (العسل الردی)

عوارض مسمومیت مویزَك عسلی

عوارض مسمومیت داروهای گیاهی سمی سردمزاج

داروهای درمان اَفیون خورده مسموم شدن از قرار زیرند

عوارض مسمومیت تاتوره (جوزماثل)

عوارض مسمومیت مهرگیاه یا مردم گیاه (الیبروح و هو اصل اللفاج)

عوارض مسمومیت دروقینون یا زیتونک

عوارض مسمومیت بنگ (البنج)

عوارض مسمومیت شَوكران

عوارض مسمومیت تاجریزی (عنب الثعلب)

عوارض مسمومیت گَشنِیز سبز

عوارض مسمومیت اِسفَرزه (بزرقطونا)

عوارض مسمومیت قارچ و دنبلان سمی

عوارض مسمومیت تیر ارمنی

عوارض مسمومیت ازسم مربوط به جانداران

گوشت آلاكلنگ(الذراریح)

خرگوش دریایی

عوارض مسمومیت ازسم  حرذون

عوارض مسمومیت ازسم سالامند

عوارض مسمومیت ازسم قورباغه

عوارض مسمومیت ازسم قورباغه زرد

عوارض مسمومیت ازسم گوشت ماهی سرد شده

عوارض مسمومیت ازسم گوشت برشته

 زهر ه ها و غیره

چگونه نگذاریم سم نفوذ كند؟

 وسایل جذب كننده سم به خارج

داروهای تناولی مسموم

داروهای مالیدنی برجای نیش و گزش

بر تن مالیدنی پیشگیری جانوران نیش زن موذی

داروهای حشره كش

سم های كشنده حیوانات

گریزاندن مار و كژدم و غیره

درمان كک

درمان پشه

دفع بلای موشها

مبارزه بامورچه ها

مبارزه بامگس

مبارزه با زنبورها

 مبارزه با سوسک

مبارزه با موریانه

مبارزه بابید

انواع مارها

نیش باسِلِیقوس

نشانی های نیش ملكه ماران

مار جرمانا

پرستومار

 اسقیوس

مار تف انداز

مار شاخدار

اودروس

مار اذریس

افعی و نیش زدنش

مارهای خون پران

مارهای پرشی و جهشی

مار بلوطی

مار گاورسی

مار سیسطالی

مار خالدار

مار بارسطلیس

مار فنجونیوس

عوارض مسمومیت ازسم زهره پلنگ

عوارض مسمومیت ازسم زهره سگ آبی

عوارض مسمومیت ازسم سردم گوزن

عوارض مسمومیت ازسم خون تازه گاو نر

عوارض مسمومیت ازسم عرق چار پایان

عوارض مسمومیت ازسم تخم آفتاب پرست

عوارض مسمومیت ازسم شیر فاسد شده

عوارض مسمومیت ازسم خون جامد

خون لخته شدن در معده و مثانه

شیردر معده بندشده

گزش و نیش و حشرات موذی

پرهیز از سموم و درمان

داروهای سمی

نشانی های اثر سم ها

درمان مسمومیت

سنگ ارمنی

عوارض مسمومیت  از  زیبق

درما ن سم جیوه خور

 عوارض مسمومیت  از  مردارسنگ سفید شده و سونش سرب

عوارض مسمومیت  از  سفیداب

عوارض مسمومیت  از  گچ

عوارض مسمومیت  شَنگَرف و مرگ موش

عوارض مسموم شدن از  زنگار

عوارض مسمومیت  از سونش و ریم آهن

عوارض مسمومیت  از  آهك و زرنیخ

عوارض مسمومیت  از  آب صابون

عوارض مسمومیت  از  زاج و زاج بلوری

عوارض از نوشیدن  آب سرد ناشتا

عوارض مسمومیت گیاه بیش


زخم

 

تصویر فوق مربوط فصل گسستگی پیوندها نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 

زخمها به طور خلاصه

زخمها ؟

درمان زخم ها به طور كلی

داروهای درمان زخم

داروی رویاننده گوشت

داروهای جوش دهنده

داروی پایان دادن زخم

داروی خورنده

شق كردن زخم

زخم دردناك ورم

  فرو نشانی ورم

درمان زخم های درونی

   بستن زخم

داروهای جوشكاری زخم

  مهرگذارها بر زخم

نسخه مرهم كتان

رویاننده گوشت در زخم

 شكستگی در سر

درمان صدمات بدن

  شكاف و گسستگی

درمان شكاف در وسط ماهیچه

باندپیچی

افتادن و صدمه دیدن

وثی (ازجادررفتن اندام)

پوست اندازی(سحج)

پیامد فرو شد ن چیزی در بدن

بركشنده های خلیده در بدن

سوختن با آتش

 درمان سوختگی با آتش

سوختگی با آب داغ

خونریزی؟

دستور درمان خونریزی

قرحه چیست ؟

قَرحه چندین نوع دارد

بدن ها و قرحه

قَرحه از چه سببی فاسد می شود؟

دستورات درمان قرحه

درمان قرحه صدیدی

درمان قرحه پلید

درمان قرحه غار و کرمو

درمان قرحه خوره ای غیرعفونی

درمان قرحه متعفن و پلید

درمان قرحه سخت و خیرونی

درمان قرحه های ناسور

درمان گوشت زاید بر زخم

برگشتن قرحه

  اثرات قرحه و زخم

درمان گسستگی در پی رگ

درمان زخم و  ورم در پی رگ ها

ورم پی رگ زخمی

كوفتگی و از جا تكان خوردن پی رگ

سفتی و پیچش پی رگ

بیماری استخوانها

خاربادی و فاسد شدن استخوان

نشانی های فاسد شدن استخوان

درمان استخوان فاسد

پوست فاسد استخوا ن

پاره های استخوان باقی مانده

داروی استخوان شكسته


داروسازی

تصویر فوق مربوط فصل داروسازی نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

انگشت پیچ سقز بنه

درمان خلط خونی

معجون ارسطوماخس

درمان سل و قرحه ریه

داروی درمان قلب

ناتوانی معده

درمان درد مفاصل و نقرس

بیماری روباه

رنگ سیاه مو

پیمانه اوزان داروها ساهر

پیمانه و اوزان داروها یوحنا

درمان سردرد نسخه یک

چشم  و درمان بیماری های آن

بیماریهای گوش قرحه بینی و درمان آنها

دندان و هرچه مربوط به دندان است

ذبحه وخفگی ها

زبان كوچكه و لوزتین

اندامان فوقانی داخلی

داروی مربوط به گلو

داروی تركیبی برای درمان سرفه

داروی كاهن

حب دیگردر درمان سرفه

انگشت پیچ صنوبر

قرابادین (داروسازی)

داروی تركیبی چرا لازم است؟

چگونگی تركیب دارو

داروهای آزموده شده در قانون


نسخ

تصویر فوق مربوط داروهای تركیبی در درمان بیماریها  نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

اشتهای سگانه

 درمان سوء هضم

درمان دل بهم آمدن

درمان دل بهم آمدن همراه تشنگی

درمان آروغ ترش

درمان بیماری طحال

بازگشای بندآمده در طحال

درمان سردی و سرد مزاجی رودهها

درمان قولنج و قبوضیت شدید

مسکن درد قولنج

مسهل قوی در پاكسازی مواد پرمایه

بند آوردن اسهال

درمان اسهال خون وریم و چرک

درمان قَرحه و پوست اندازی روده

درمان درد شدید شكم پیچه

درمان درد مقعد

در درمان بواسیر

در درمان درد كلیه و مثانه

 سرد مزاجی كلیه و مثانه

در درمان درد كلیه و مثانه به طور عام

 داروی پاكساز كلیه و مثانه

درمان سستی مثانه

درمان ادرار كردن خون وریم

درمان سنگ كلیه و مثانه

درمان ادرار كردن بدون اراده

 درمان سردی زِهدان

درمان باد زِهدان

 درمان درد زِهدان

درمان خفگی زِهدان

درمان سفت شدگی زِهدان

درمان تباهی در خون حیض

داروهایی كه به نفع زنان باردارند

داروهای ویژه در درمان درد مفاصل

در درمان عِرق النساء به طور خاص

درمان باد مفاصل و لرزش مفاصل

داروهایی كه در درمان درد پشت

 درمان درد وسط پشت و میان شانهها

درمان درد تهیگاه

سرد مزاجی و سرما خوردگی سر

احساس سنگینی در سر

پاكسازی سر از مواد بد و ناهنجار

سردرد سرد و دیرپا و همیشگی

سردرد نیمه(میگرن)

 سرگیجه

تقویت حافظه و رفع فراموشكاری

بیماری وسوسه و دیوانگی

 تقویت حواس و هوش

در درمان صرع

سكته

فالج و سست شدن اندامان

در درمان بیماری كج شدن دهان

در درمان لرز(رعشه)

در درمان تشنج

در درمان چشم درد

آب در چشم آمدن

درد گوش

درد دندان

كرم زدگی دندان

سستی زبان و خوب ادا نكردن سخن

درد و ورم گلو

داروهای نیروبخش به قلب

درمان خفقان قلب

در درمان دل بهم آمدن

 پاكسازی قصبه ریه و سینه از آلایش

درمان دو رگه شدن و از بین رفتن صدا

درمان دشوار نفس كشیدن

درمان آسم و نفس انتصابی

سرفه كهنه و مزمن

نزیف خون دفع خلط خونی

درمان كبد سرمازده و سرد مزاج

درمان درد كبد

 درمان ناتوانی كبد

درمان ورم كبد

درمان سفت شدن كبد

 درمان سفت و سختی كبد و طحال

درمان استسقاء

درمان سوء مزاج

درمان شروع سوء مزاج

درمان سوء مزاج شدید

درمان ناتوانی معده

تباهی و سستی معده

داروی مفید برای معده

سستی و فروهشتگی معده

حرارت بیش از حد معده

رطوبت غیرطبیعی معده

درمان درد معده

درمان باد در معده

درمان سفتی معده

درمان بی اشتهایی


ضماد

تصویر فوق مربوط مرهم ها و ضمادها  نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

مرهم سفیداب

مرهم سفیداب سوختگی

مرهم بزرگ باسِلِیقون

مرهم كوچك باسِلِیقون

مرهم سفیداب و روغن كنجد

 مرهم مردارسنگ و سركه

مرهم زنگار

مرهم زاج سفید

مرهم سیاه

 مرهم دیاخیلون

مرهم قرمز

 مرهم پیامبران

مرهم شنگرف

مرهم كرم سرخ

 مرهم داغ گذار

مرهم زرنجی

ضماد اندروماخس طحال

ضماد اندروماخس استخوان

ضماد شَوكران

ضماد پیلگریوس

ضماد كعک

مرهم حنظل

مرهم كراویا


روغن ها

تصویر فوق مربوط فصل روغن هااز نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

روغن بابونه

روغن مصطكی

روغن خاراگوش آفتابی

روغن شبت

روغن سوسن

روغن سوسن ساده

روغن سه كوهه درمان دشوار ادرار

روغن سه كوهه برای مفاصل

روغن سه كوهه درد تهیگاه و كلیه

روغن مار ان

روغن رامش داد

روغن كوشنه سرمازدگی كبد و معده

روغن كوشنه درد مفاصل سرما

روغن درد زِهدان

روغن ابو سماد

روغن كرچک بزرگ

روغن كرچک را چگونه می گیرند

روغن كرچک ساده

روغن كدو

روغن ریحان

روغن داروی گوش کنجد

روغن داروی گوش نیل

روغن فلفلاددرد مفاصل

روغن فلفلاد دردمثانه

روغن تخم مرغ

روغن كلكلانج

روغن زعفران

روغن گیاه شیرسگ

روغن اشنه

روغن دامامون

روغن آلاله

روغن بادام تلخ

روغن بلوط

روغن بَنگ

روغن گَزنه

روغن غار

روغن گورگیاه

روغن گُل

روغن زنبق

روغن بابونه چشم گاوی

روغن درمنه

روغن شنبلیله

روغن مرزنگوش

روغن سنبل رومی

روغن میعه


حبها

تصویر فوق مربوط فصل آبپز و حَبها از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

آب پز بیخ ها درد معده

آب پز بیخ ها درمان درد جگر

آب پز خاراگوش

آب پز مشكانیه

حب بلیله

حب بزرگ بدبو خلط غلیظ

حب بزرگ بدبو نقرس

حب كوچک بدبو

حب بدبو كندی

حب بزرگ خلال دندان (شیطرج)

حب خلال دندان كوچک درد مفاصل

حب خلال دندان

حب مشكانیه

حب پیروزی

حب رئیس اسقفان (جاثلیق)

حب دوری(از كتاب فهلمان)

حب درمان بواسیر

حب دند (كرچک ختایی)

حب نمك مسهل

حب اصطمحیقون كندی

حب برمكی

حب ابن الحرث

حب ابن هبیره (پسركفتار)

حب ابن جهم

حب شیرگیاه شیرسگ

حب ماشدارو

حب راوند

حب شاه تره

حب مقل

حب سكبینه

حب گاوشیر

حب شیرسگ درمان فالج

حب مشک


 قرص ها

تصویر فوق مربوط فصل قرصها از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

قرص كوكب

قرص گل نسخه یک

 قرص گل نسخه دو

قرص گل درمان درد معده

قرص گل سقمونیایی

قرص گل تباشیری

قرص دبیدگل كبد و طحال

قرص گل در درمان تب نوبه

قرص گل و سنبل

قرص كافور التهاب

قرص كافور درمان التهاب معده و كبد

قرص كافور تب های سخت

قرص كافور دیگر

قرص كافور بزركاسنی

قرص تباشیر با ترنجبین

قرص تباشیر با بزر ترشک

قرص رب زرشک

قرص زرشک و كافور

قرص زرشک در تسكین درد كبد

قرص زرشک درمان تب های التهابی

قرص زرشک درمان درد كبد

قرص زرشک درمان ورم معده

قرص خاراگوش تب های مزمن

قرص خاراگوش بیماری های طحال

قرص مشكانیه

قرص كبر

قرص لاک راه بندان كبد

قرص لاک درمان طحال

قرص كاكنه درد كلیه و مثانه

قرص كاكنه قرحه كلیه و مثانه

قرص راوند چینی

قرص ابومولیس نسخه یک

قرص ابومولیس نسخه دو

قرص ابومولیس نسخه سه

قرص میون

  قرص اندروماخس یک

 قرص اندروماخس دو

قرص كندی

قرص برمكی

قرص خامالاون درمان ناتوانی معده

قرص خامالاون دل بهم آمدن

  قرص روذونون

قرص مارویش

قرص خشخاش

قرص گلنار

قرص سپولیدوس

 قرص اندرون

قرص رازیانه شامی

قرص ملین

قرص بزرها

قرص درمان سفت شدن كبد

قرص گل درمان تب

قرص گل ملین

قرص گل و مشكانیه

قرص لاک

قرص روناس

 قرص كشوث

قرص دهگانه


مربا

تصویر فوق مربوط فصل مربا و انبه جات از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

داروی تزریقی درمان قَرحه مثانه

گلنگبین معده درد

مربای ترنج تقویت معده

روش ساخت مربای ترنج

مربای به بند آوردن اسهال

مربای به تقویت معده

مربای هویج

 مربای هلیله نسخه یک

مربای هلیله دو

مربای هلیلِه سه

 مربای شقاقل

مربای زنجبیل

مربای آلو

مربای شلغم

مربای بادام

مربای شاخههای سبزبلسان هندی

مربای آمله

مربای آملج

 مربای سیب


شربت

تصویر فوق مربوط فصل شربتها و رُبها از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

شربت شهد از جالینوس دو

شراب خاراگوش یک

شراب خاراگوش دو

شراب خاراگوش سه

شراب خاراگوش چهار

شراب خاراگوش پنج

شربت میوه  درمان تشنگی

شربت میوه معده شان ضعیف

شربت آلو بخارا

شراب دیموكراتیس

شربت انگور

رساطون

شراب كدر

فقاع

نوشیدن شراب كهنه

شراب عسلی یک

شراب عسلی دو

ماءالقراطن

شربت انار

شراب گل

شراب صنوبری

شراب قطران

شراب زِفت

شراب حسل

شراب كمادریوس

شراب آویشم

شراب دیگ ابزارها

شراب زَنجَبیل شامی

شراب برباله

شربت خَرنُوب و زالزالک

شراب سنبل بیابانی

شراب بزر هویج بیابانی

شراب گیاه گاوشیر

شراب كرفس

شراب خامالاون

شراب سقمونیا(محموده)

شربت افسومالی

اسكنجبین بزرها

اسكنجبین جالینوس

اسكنجبین تالیف ما

اسكنجبین اسهال دهنده صفرا

اسكنجبین كاهش دهنده بلغم

اسكنجبین كاهش دهنده خلط سودا

سركه پیاز دشتی

سركه پیاز دشتی مسهل

شربت جلاب با گلاب

عسلاب سرد مزاجی

عسلاب تشنگی زیاد در معده

 شربت جلاب؟

شراب پیاز دشتی

شراب آب دریا

شراب به  كه میپخته است

میپخته سفرجل

شراب ادرومالی

شراب ملومالی

شراب خندیقون نسخه یک

شراب خندیقون نسخه دو

شراب سلمویه

شربت دانه آس

مربای آس

شراب برگ آس

شربت نعناع

شربت گلابی

شربت اكسومالی

شربت سیب

شربت غوره برای معده

شربت غوره سردی بخش معده

شراب غوره نیرو بخش معده

شربت میوه نیروبخش معده

شربت میوه دل پیچه

شربت ترنج

شربت خشخاش نسخه یک

شربت خشخاش نسخه دو

 شربت شهد از جالینوس یک


لیسیدنی

تصویر فوق مربوط فصل ا نگشت پیچها و لیسیدنیها از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

انگشت پیچ سرفه خشک

انگشت پیچ درمان سرفه

انگشت پیچ خشخاش

انگشت پیچ تباشیر درمان سرفه

انگشت پیچ تباشیر تبداران بیماری سل

 انگشت پیچ پیاز دشتی

انگشت پیچ سیر

انگشت پیچ درمان سرفه دو

انگشت پیچ سقز درخت بنه


کفلمه

 تصویر فوق مربوط فصل داروهای در دهن ریختنی و كفلمه از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

گرد دارویی مقلیاثا

گرد دارویی باد  بواسیر و اسهال

گرد داروئی كسیلا

گرد داروئی تقویت کبد و معده

گرد داروئی عباده

گرد دارویی تبداران

كفلمه خربزه دراز

گرد داروئی کودکان

كفلمه ارسطو

كفلمه برمكی

كفلمه اسفند

كفلمه رطوبت کودکان یک

كفلمه رطوبت کودکان دو

كفلمه رطوبت کودکان سه

كفلمه ناتوانی معده

كفلمه درمان بیماری طحال

كفلمه یرقان

كفلمه كبد

كفلمه حرارت كبد

كفلمه نمكی خلط سودایی و صفرایی

كفلمه نمكی معده و كبد


گوارشی

تصویر فوق مربوط فصل گوارشیها از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 

گوارشی كافور دو

گوارشی كافور سه

گوارشی عود

گوارشی دارچین

گوارشی هندی

گوارشی زَنجَبیل

گوارشی مشک

گوارشی ترنج

گوارشی قیصر

گوارشی ریگ ماهی

گوارشی بی نام

گوارشی خوب و آزموده

گوارشی بزرگ هَلیلِه ای

گوارشی عود دو

گوارشی زیره ای

گوارش زیره ای جالینوس

گوارشی اریسقولیطس

گوارشی پونه جالینوس

گوارشی مورد

گوارشی شبیه گوارش خوزستانی

گوارشی سلمویه

گوارشی زیره ای سوم

گوارشی زیره ای چهارم

گوارشی فلفل ها

گوارشی فندادیقون

گوارشی خوزی یک

گوارشی خوزستان دوم

گوارشی خسروی

گوارشی شهریاران

گوارشی خرما یک

گوارشی خرما  دو

گوارشی خرما  سه

گوارشی فیروزنوش مشک آلود

گوارشی كندر

گوارشی طالیسفر

گوارشی اسقف

داروی بزرگ رِیم آهن آلود

گوارشی كوچک هَلیلِه ای

گوارشی بلادر

گوارشی فنجیوش

 فنجیوش مشک آلود

گوارشی فنجیوش سه

 رِیم آهن پخته یک

 رِیم آهن نسخه  دو

 رِیم آهن نسخه  سه

رِیم آهنی پخته چهار

گوارشی سفرجل یک

گوارشی سفرجل دو

گوارشی سفرجل سه

گوارشی سفرجل چهار

گوارشی سفرجل پنج

گوارشی هندی (جوارشن هندی)

گوارشی شاهان

گوارشی شیشه ای

گوارشی كنجد

گوارشی چاتلانقُوش

گوارشی اَنگدان یک

گوارشی اَنگدان دو

 گوارشی كافور یک


معاجین

تصویر فوق مربوط فصل معجونهای مسهل از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

چرا مسهل را داروی خدایی نامیده اند

مسهل اَفتیمون

ایارج فیقرا

معجون لوغاذیا (ایارج لوغازیا)

معجون لوغاذیا برابر با نسخه فیلغریوس

معجون لوغاذیا برابر با نسخه پولس

معجون روفس

نسخه دوم ازایارج روفس

 ایارج اركاگانیس

ایارج اركاگانیس نسخه پولس

معجون بزرگ تیادریطوس

 معجون دیگر تیادریطوس

نسخه سوم از تیادریطوس

تیادریطوس چهارم

معجون تیادریطوس پنجم

ایارج جالینوس

ایارج جالینوس نسخه پولس

ایارج جالینوس نسخه ابن سراَفیون

ایارج بقراط اول

ایارج بقراط دوم

 ایارج اندروماخس پزشک

 ایارج اندروخوس

ایارج بیاغورا فیلاغوراس

ایارج بوسطوس

ایارج طعموا انطاكی

ایارج تقویت چشم؟

ایارج تقویت چشم نسخه دوم


تریاق

تصویر فوق مربوط فصل تریاقها و معجونهای بزرگ  از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

معجون انقردیا نسخه دوم

معجون انقردیا نسخه سوم

معجون ارسطون بزرگ

معجون ارسطون كوچك

معجون دحمرثا

داروی تركیبی بادمهرج

 معجون غیاثی

معجون زرد سلیم

معجون سیاه سلیم

معجون ابومسلم ابی سلیم

معجون سیر

معجون اثاناسیای بزرگ

معجون اثاناسیای كوچک

معجون كركم

معجون كركمی

معجون بزرگ لاک

معجون كوچک لاک

معجون قوفی

فلونیای رومی طرسوسی

فلونیای ایرانی

معجون كاكنه

معجون پرستو

قرقومعما

داروی گوگرد

داروی صمغ اَنگدان

معجون نمک هندی

معجون كوشنه

معجون قبادشاه

معجون فقطرغان بزرگ

فقطرغان كوچک

كلكلانج بزرگ

كلكلانج كوچک

معجون فیروزنوش

معجون كندی

معجون پونه

معجون بزرها

معجون یاقوت

معجونی دیگر از غالینوس

معجون دفع خلط خونی ارسطوماخس

معجون سانیطس

معجون جَنطیانا

معجون بخشش خدا

 معجون بی نام

معجون قیومای پزشک

معجون امیری

  معجون آزموده

معجون چاقی

 تریاق فاروق و تركیبات آن

اندازه تناولی تریاق در انواع بیماری ها

تركیبات تریاق فاروق

نسخه دیگر تریاق فاروق

نسخه سوّم تریاق فاروق

قرص ماران

قرص پیاز دشتی

قرص اندروخورون

نسخه دوم قرص اندروخورون

معجون مثرودیطوس

نسخه مثرودیطوس به طور عام

قرص قوفیون

تریاق عزره

نسخه دوم تریاق عزره

قرص اندروخورون

تریاق چهارگانه

سوطیرا یا رهایی بخش بزرگ

معجون بزرگ دارو

معجون فلاسفه

معجون شلیثا

نسخه دیگر از معجون شلیثا

انوش دارو

 معجون جزی(خوزستانی)

معجون تنفس شادی آور نیروبخش

معجون تریاق بزرگ

معجون تریاق كوچک

معجون قیصر

معجون بزرگ اطریفل

زامهران بزرگ

دستورالعمل ساختن زامهران

نسخه دیگر زامهران بزرگ

زامهران كوچک

معجون جالینوس

معجون دوم جالینوس

معجون هرمس

نسخه دوم معجون هرمس

نسخه سوم از معجون هرمس

معجون كاسكبینه

معجون كشرتا

معجون مشک

معجون مشک آخر

داروی مشک و خاراگوش

داروی مشک نسخه سوم

داروی مشک شیرین مزه

داروی مشک نسخه چهارم

داروی مشک نسخه پنجم

معجون شجرینای بزرگ

معجون شجرینای بزرگ نسخه دوم

شجرینای كوچک

نسخه سوم شجرینا

معجون امروسیا

معجون انقردیا نسخه یکم


شکستگی

تصویر فوق مربوط فصل شكسته بندی  نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعات مورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

از جا بركندگی

نشانیهای بركندگی استخوان

درمان بركندگی وتكان خوردگی

از جا در رفتن آرواره

دستور جاانداختن آرواره

از جا در رفتن استخوان چنبر

بركندگی منكب یا دوش

 نشانی های دررفتگی بند بالایی بازو

درمان دررفتگی استخوان بالایی بازو

در رفتن شانه از جای خود

دررفتگی آرنج

  درمان در رفتگی آرنج

دررفتگی مچ دست

دستورجاآوردن بند دررفته مچ

ازهم جدا شدن استخوان مچ

درمان در رفتن انگشت

لغزش و دررفتگی مهره

نشانی های دررفتگی مهره

درمان دررفتگی مهره

دررفتگی دنبالچه

دررفتگی بند سرین

نشانی های دررفتگی ران

درمان دررفتگی ران

دررفتگی بند زانو

درمان دررفتگی زانو

دررفتگی كشكک زانو

دررفتگی بند پاشنه و قوزک

دررفتگی استخو ان های پا

مفهوم شكستن استخوان

  شكسته بندی استخوان

دستورهای اساسی در شكسته بندی

سفارش هایی به شكسته بند

وضعیت بند آورده

باند شكسته بندی

  بالشتک

طرز باندپیچی به تفصیل

  جبیره (تخته بند  ها  )

به كار بردن جبیره یا تخته بند

شكستگی و زخم با هم (شكستگی باز)

دوباره شكستن

درمان شكستگی و غیره

سفت گردانیدن پینه استخوانی

اصلاح پینه زیاد از حد

دستورات درمان پینه

درمان پینه سست شده

استعمال آب گرم و روغن

غذا و داروهای تناولی استخوان شكسته

داروهای تناولی كسته استخوان

شكستگی كاسه سر

نحوه شكستن استخوان جمجمه؟

بریدن استخوان در كاسه شكسته سر

درمان  ورم های گرم

درمان شکستگی آرواره فک فوقانی

درمان  شكستگی بینی

درمان شكستگی چنبر (ترقوه)

باندهای چنبر شكسته

شكستگی شانه

درمان شكستگی استخوان سینه

درمان دنده شكسته

مهره شكسته

شكستگی بازو

شكستگی زند

شكستگی مچ دست

شكستن انگشت ها

شكستگی استخوان سرین

  شكستن ران

شكستگی كاسه زانو

شكستگی در ساق

شكستگی قوزك پا

  شكستگی پاشنه

شكستگی انگشتان پا


بینی

تصویر فوق مربوط فصل بیماریهای بینی از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 

ابزار بویایی

روند لازم برای استعمال دارو در بینی

آسیب حس بویایی

تباهی بویایی

نشانیهای حالات بیماری بینی

درمان  حالات بیماری بینی

 خونریزی بینی

درمان خون ریزی بینی

غذای بیمارخون ریزی بینی

خونریزی بینی مصلحتی

زكام ونزلَه

علامت زكام و نزله

علامت نَزلَه سرد

درمان زکام و نزله

درمان نزله سرد

مبارزه با سبب نزله

عفونت اوزن بینی

قرحه در بینی

داروی قرحه  شیرین

بندآمدن بن بینی

خرناسه

كوفتگی و شكست در بینی

بواسیر و پلیپ

عطسه

بازدارندههای عطسه

 داروهای عطسه آور

عطسه آورهای خفیف

شیء خارجی در بینی

خشكی بینی

خارش بینی

 تشریح بینی